Mã thể thao quốc tế-Phụ lục L

Giới thiệu

Mã thể thao quốc tế (International Sporting Code) là văn bản pháp lý cao hơn Luật thể thao F1 (Formula1 Sporting Regulations) nên các điều khoản của Luật thể thao F1 phải theo quy định của Mã thể thao quốc tế.

Các hành vi lái xe trên đường đua được quy định trong Điều 27 của Luật Thể Thao F1 và phụ lục L và phụ lục H của Mã Thể Thao Quốc Tế.

Mã thể thao quốc tế mới nhất được cập nhật ngày 20/06/2020

Do các bộ luật chứa nhiều từ chuyên ngành nên nội dung bài viết này Thể Thao Tốc Độ ngoài việc cố gắng dịch sao cho đúng nghĩa nhất, vẫn để nguyên văn tiếng Anh để các bạn tìm hiểu trực tiếp, so sánh và góp ý (nếu phát hiện bản dịch của chúng tôi có sai sót).

Nội dung chương IV-Phụ lục L của Mã thể thao quốc tế (APPENDIX L TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE)

CHAPTER IV  CODE OF DRIVING CONDUCT ON CIRCUITS

1 . Observance of signals (Nghĩa vụ quan sát tín hiệu trên đường đua)

The instructions detailed in Appendix H to the International Sporting Code are deemed to be part of this code of driving conduct. All drivers must abide by them.

Tất cả các tay đua phải tuân theo các tín hiệu trên đường đua. Được quy định chi tiết ở Phụ lục H của Mã Thể thao quốc tế, những quy định này cũng được xem là một phần của Mã  hành vi lái xe.

2. Overtaking, car control and track limits (Vượt, kiểm soát chiếc xe và giới hạn đường đua)

a) A car alone on the track may use the full width of the said track, however, as soon as it is caught by a car which is about to lap it the driver must allow the faster driver past at the first possible opportunity.

Một chiếc xe khi chạy một mình có thể sử dụng toàn bộ chiều rộng của đường đua, tuy nhiên, ngay khi nó bị một chiếc xe khác bắt vòng thì nó phải để cho chiếc xe đó vượt ở cơ hội nhường đường đầu tiên.

If the driver who has been caught does not seem to make full use of the rear-view mirrors, flag marshals will display the waved blue flag to indicate that the faster driver wants to overtake.

Nếu tay đua bị bắt vòng không nhận thấy có tay đua bắt vòng qua gương hậu, thì các nhân viên trường đua sẽ vẫy cờ xanh để báo có tay đua nhanh hơn đang muốn vượt.

Any driver who appears to ignore the blue flags will be reported to the Stewards.

Bất cứ tay đua nào phớt lờ cờ xanh sẽ được báo cho Ban trọng tài.

b) Overtaking, according to the circumstances, may be carried out on either the right or the left.

Việc vượt nhau, theo những hoàn cảnh nào, có thể được thực hiện ở cả bên trái hoặc bên phải.

A driver may not deliberately leave the track without justifiable reason.

Một tay đua không được cố ý rời đường đua nếu không có lý do chính đáng

More than one change of direction to defend a position is not permitted.

Khi bảo vệ vị trí thì cấm không được thay đổi hướng chạy quá một lần.

Any driver moving back towards the racing line, having earlier defended his position off-line, should leave at least one car width between his own car and the edge of the track on the approach to the corner.

Bất cứ tay đua nào trở lại làn đua, mà trước đó đã bảo vệ vị trí ngoài làn đua của mình, phải chừa khoảng trống một thân xe giữa chiếc xe của anh ta và vạch giới hạn đường đua khi đang tiến tới góc cua.

However, manoeuvres liable to hinder other drivers, such as deliberate crowding of a car beyond the edge of the track or any other abnormal change of direction, are strictly prohibited. Any driver who appears guilty of any of the above offences will be reported to the Stewards.

Tuy nhiên, các động tác có thể gây cản trở tay đua khác, ví dụ như cố ý ép chiếc xe khác ra khỏi đường đua hoặc các động tác chuyển hướng đột ngột, bị nghiêm cấm. Bất cứ tay đua nào vi phạm những hành vi nêu trên đều được báo cáo cho Ban trọng tài. 

c) Drivers must use the track at all times. For the avoidance of doubt, the white lines defining the track edges are considered to be part of the track but the kerbs are not.

Các tay đua luôn phải cố gắng chạy trên đường đua. Để tránh nhầm lẫn, vạch kẻ màu trắng được xác định là giới hạn và là một phần của đường đua. Lề đường không thuộc đường đua.

Should a car leave the track for any reason, and without prejudice to 2(d) below, the driver may rejoin. However, this may only be done when it is safe to do so and without gaining any advantage. A driver will be judged to have left the track if no part of the car remains in contact with the track

Nếu một chiếc xe rời đường đua vì bất cứ lý do gì mà không thuộc trường hợp 2d ở bên dưới, thì tay đua có thể trở lại đường đua. Tuy nhiên, điều này phải được thực hiện một cách an toàn và không được thu lợi ích nào. Một tay đua được xem là rời đường đua nếu không còn bộ phận nào trên xe tiếp xúc với đường đua.

d) Causing a collision, repetition of serious mistakes or the appearance of a lack of control over the car (such as leaving the track) will be reported to the Stewards and may entail the imposition of penalties up to and including the exclusion of any driver concerned.

Các trường hợp gây tai nạn, lặp đi lặp lại những lỗi nghiêm trọng, hoặc trường hợp thiếu kiểm soát chiếc xe (như khi chiếc xe rời đường đua) đều sẽ được báo cho Ban trọng tài. Ban Trọng tài có quyền áp đặt hình phạt, có thể đến mức loại khỏi cuộc đua đối với bất cứ tay đua nào vi phạm.

e) It is not permitted to drive any car unnecessarily slowly, erratically or in a manner deemed potentially dangerous to other drivers at any time.

Không cho phép các tay đua chạy chậm một cách không cần thiết, hoặc có những thao tác bất thường ẩn chứa nguy hiểm cho các tay đua khác vào bất cứ lúc nào.

3. Cars stopping during a race

a) The driver of any car leaving the track because of being unable to maintain racing speed should signal the intention to do so in good time and is responsible for ensuring that the manoeuvre is carried out safely and as near as possible to a point of exit.

b) Should a car stop outside the pit lane, it must be moved as soon as possible so that its presence does not constitute a danger or hinder other drivers.

If the driver is unable to move the car, it shall be the duty of the marshals to assist. If such assistance results in the driver rejoining the race, this must be done without committing any breach of the regulations and without gaining any advantage.

c) Repairs carried out on the track may only be made by the driver using tools and spare parts carried aboard the car.

d) Replenishment of any kind is prohibited save when the car concerned is stopped at its pit.

e) Apart from the driver and duly appointed officials, nobody is allowed to touch a car except in the pit lane.

f) Pushing a car on the track is prohibited.

g) Except during a race suspension, any car abandoned on the circuit by its driver, even temporarily, shall be considered as withdrawn from the race.

4. Entrance to the pit lane

a) The section of track leading to the pit lane shall be referred to as the “pit entry”.

b) During competition, access to the pit lane is allowed only through the pit entry.

c) Any driver intending to leave the track or to enter the pit lane should make sure that it is safe to do so.

d) Except in cases of force majeure (accepted as such by the Stewards), the crossing, in any direction, of the line separating the pit entry and the track by a car entering the pit lane is prohibited.

5. Exit from the pit lane

There will be a green light and a red light (or similar signs) at the pit lane exit. Cars may only leave the pit lane when the green light is on (or sign is displayed).

Except in cases of force majeure (accepted as such by the Stewards), any line painted on the track at the pit exit for the purpose of separating cars leaving the pits from those on the track must not be crossed by any part of a car leaving the pits.

Xem thêm: Điều 27 Luật thể thao F1

>>Chủ đề: luật đua xe,

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Mã thể thao quốc tế-Phụ lục L". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....