motogp 2001

Nhật ký MotoGP 2001-GP Rio-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Rio 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua cuối cùng của mùa giải -Rossi đã vô địch từ 2 chặng trước (Úc) -BXH: Vô địch/Rossi (300 điểm) 2/Biaggi (203 điểm) 3/Capirossi (199 điểm) Kết quả phân hạng Pole: Ukawa P2/ Capirossi P3/ Roberts P5/ Rossi P7/ Checa P10/ Biaggi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Jacque ngã xe phải ỏ cuộc, Nakano cũng ngã theo nhưng có thể chạy tiếp Thứ tự: Roberts P1, Ukawa P2, Capirossi P3, Abe P4, Checa P5, Rossi P6, Biaggi P7 L1/ Rossi vượt Checa lên P5 L2/ Ukawa vượt Roberts lên P1 Rossi và Checa vượt Abe và Capirossi lên P3 và P4 Barros vượt Biaggi lên P7 L3/ Roberts vượt Ukawa lên P1 Barros vượt Abe và Capirossi lên P5 L4/ Ukawa vượt Roberts lên P1 Biaggi vượt Abe lên P7 L5/ Trời mưa, cuộc đua tạm dừng Kết quả Race1: Ukawa P1, Roberts P2, Rossi P3, Checa P4, Barros P5, Capirossi P6, Biaggi P7, Abe P8 Xuất phát Race2: Không có sự cố lớn Thứ tự:  McCoy P1, Rossi P2, Biaggi P3, Ukawa P4, Barros P5, Crivilel P6, Abe P7, Checa P8 L1/ Criville và Ukawa vượt Biaggi lên P3 và P4 Rossi vượt McCoy lên P1 Checa tụt xuống P9 Thứ tự: Rossi P1, McCoy P2, Criville P3, Ukawa P4, Biaggi P5, Barros P6, Abe P7, Cardoso P8 Checa P9, Capirossi P10 L2/ Criville và Ukawa vượt McCoy lên P2 và P3 McCoy sau đó liên tục bị vượt nên bị tụt sâu Roberts phải vào pit thay xe L3/ Ukawa P3 bị ngã khi đang tấn công Criville phải bỏ cuộc Barros vượt Criville lên P2 Checa vượt lên P7 L4/ Checa vượt Cardosao lên P6 Biaggi vượt Criville lên P3 L5/ Checa vượt Abe và Criville lên P4 L9/ Biaggi vượt Barros lên P2 L10/ Checa vượt Barros lên P3 L11/ Checa vượt Biaggi lên P2 L12/ Checa vượt Rossi lên P1 Thứ tự: Checa P1, Rossi P2, Biaggi P3, Barros P4, Abe P5, Criville P6, Capirossi P7 L14/ Capirossi vượt Criville lên P6 L15/ Capirossi vượt Abe lên P5 L18/ Capirossi vượt Baros lên P4 L20/ Abe và Barros vượt Capirossi lên P4 và P5 Kết quả Race2: Checa P1, Rossi P2, Biaggi P3, Abe P4, Barros P5, Capirossi P6 Kết quả chung cuộc: Rossi P1, Checa P2, Biaggi P3 Kết quả cuộc đua (24 vòng) Pos. Rider […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Rio-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Rio 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua cuối cùng của mùa giải -Rossi đã vô địch từ 2 chặng trước (Úc) -BXH: Vô địch/Rossi (300 điểm) 2/Biaggi (203 điểm) 3/Capirossi (199 điểm) Kết quả phân hạng Pole: Ukawa P2/ Capirossi P3/ Roberts P5/ Rossi P7/ Checa P10/ Biaggi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Jacque ngã xe phải ỏ cuộc, Nakano cũng ngã theo nhưng có thể chạy tiếp Thứ tự: Roberts P1, Ukawa P2, Capirossi P3, Abe P4, Checa P5, Rossi P6, Biaggi P7 L1/ Rossi vượt Checa lên P5 L2/ Ukawa vượt Roberts lên P1 Rossi và Checa vượt Abe và Capirossi lên P3 và P4 Barros vượt Biaggi lên P7 L3/ Roberts vượt Ukawa lên P1 Barros vượt Abe và Capirossi lên P5 L4/ Ukawa vượt Roberts lên P1 Biaggi vượt Abe lên P7 L5/ Trời mưa, cuộc đua tạm dừng Kết quả Race1: Ukawa P1, Roberts P2, Rossi P3, Checa P4, Barros P5, Capirossi P6, Biaggi P7, Abe P8 Xuất phát Race2: Không có sự cố lớn Thứ tự:  McCoy P1, Rossi P2, Biaggi P3, Ukawa P4, Barros P5, Crivilel P6, Abe P7, Checa P8 L1/ Criville và Ukawa vượt Biaggi lên P3 và P4 Rossi vượt McCoy lên P1 Checa tụt xuống P9 Thứ tự: Rossi P1, McCoy P2, Criville P3, Ukawa P4, Biaggi P5, Barros P6, Abe P7, Cardoso P8 Checa P9, Capirossi P10 L2/ Criville và Ukawa vượt McCoy lên P2 và P3 McCoy sau đó liên tục bị vượt nên bị tụt sâu Roberts phải vào pit thay xe L3/ Ukawa P3 bị ngã khi đang tấn công Criville phải bỏ cuộc Barros vượt Criville lên P2 Checa vượt lên P7 L4/ Checa vượt Cardosao lên P6 Biaggi vượt Criville lên P3 L5/ Checa vượt Abe và Criville lên P4 L9/ Biaggi vượt Barros lên P2 L10/ Checa vượt Barros lên P3 L11/ Checa vượt Biaggi lên P2 L12/ Checa vượt Rossi lên P1 Thứ tự: Checa P1, Rossi P2, Biaggi P3, Barros P4, Abe P5, Criville P6, Capirossi P7 L14/ Capirossi vượt Criville lên P6 L15/ Capirossi vượt Abe lên P5 L18/ Capirossi vượt Baros lên P4 L20/ Abe và Barros vượt Capirossi lên P4 và P5 Kết quả Race2: Checa P1, Rossi P2, Biaggi P3, Abe P4, Barros P5, Capirossi P6 Kết quả chung cuộc: Rossi P1, Checa P2, Biaggi P3 Kết quả cuộc đua (24 vòng) Pos. Rider […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP nước Úc-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP nước Úc 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 14 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (250 điểm) 2/Biaggi (183 điểm) 3/Capirossi (163 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Rossi P3/ Barros P6/ Capirossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố Thứ tự: Rossi P1, Barros P2, Jacque P3, Biaggi P4, Haga P5, Gibernau P6, Capirossi P10 L1/ Haga vượt Biaggi lên P4 Abe vượt Gibernau lên P6 Capirossi tụt xuống P11 L2/ Barros vượt Rossi lên P1 Haga vượt Jacque lên P3 Gibernau vượt Abe lên P6 Capirossi tụt xuống P12 Thứ tự: Barros P1, Rossi P2, Haga P3, Jacque P4, Biaggi P5, Gibernau P6, Abe P7 L3/ Haga vượt Rossi lên P2 Abe, Goorbergh, McCoy vượt Gibernau lên P6 P7 và P8 Capirossi tụt xuống P13 L4/ Rossi vượt Haga lên P2 Biaggi vượt Jacque lên P4 Ukawa vượt Gibernau và Goorbergh lên P8 Capirossi vượt lên P12 L5/ Haga vượt Rossi lên P2 Ukawa vượt McCoy lên P7 Capirossi vượt lên P11 L6/ Capirossi vượt Gibernau lên P9 L7/ Rossi vượt Haga lên P2 Ukawa vượt Abe lên P6 Capirossi vượt McCoy lên P8 L8/ Haga vượt Rossi lên P2 L9/ Biaggi vượt Rossi và Haga lên P2 Sau đó Haga vượt lại Biaggi lên P2 Abe từ  P7 bị tụt xuống P17 Thứ tự: Barros P1, Haga P2, Biaggi P3, Rossi P4, Jacque P5, Ukawa P6, Capirossi P7 L10/ Haga vượt Barros lên P1 Capirossi vượt Ukawa lên P6 L11/ Rossi vượt Biaggi lên P3 L13/ Barros và Rossi vượt Haga lên P1 và P2 Jacque vượt Biaggi lên P4 L14/ Rossi và Haga vượt Barros lên P1 và P2 Thứ tự: Rossi P1, Haga P2, Barros P3, Jacque P4, Biaggi P5, Capirossi P6 L15/ Barros và Biaggi vượt lên P2 và P3 Capirossi vượt Jacque lên P5 L16/ Biaggi vượt Barros lên P2 Capirossi vượt Haga lên P4 L17/ Biaggi vượt Rossi lên P1 Thứ tự: Biaggi P1, Rossi P2, Barros P3, Capirossi P4, Haga P5, Jacque P6 L18/ Capirossi vượt cả Barros và Rossi lên P2 L19/ Capirossi và Rossi vượt Biaggi lên P1 và p2 Thứ tự: Capirossi P1, Rossi P2, Biaggi P3, Barros P4, Haga P5, Jacque P6 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Pacific-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Pacific 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 13 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (225 điểm) 2/Biaggi (183 điểm) 3/Capirossi (147 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Capirossi P2/ Biaggi P3/ Barros P4/ Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn -Thứ tự: Roberts P1, Biaggi P2, Rossi P3, Gibernau P4, Barros P5, Capirossi P6, Abe P7 L1/ Biaggi và Rossi vượt Roberts lên P1 và P2 Barros và Capirossi vượt Gibernau lên P4 và P5 Thứ tự: Biaggi P1, Rossi P2, Roberts P3, Barros P4, Capirossi P5, Gibernau P6, Abe P7 L5/ Barros và Capirossi vượt Roberts lên P2 và P3 L6/ Biaggi P1 ngã xe phải bỏ cuộc Abe vượt Gibernau lên P5 Thứ tự: Rossi P1, Barros P2, Capirossi P3, Roberts P4, Abe P5, Gibernau P6 L12/ Abe vượt Roberts lên P4 L17/ Gibernau vượt Roberts lên P5 L18/ Ukawa vượt Roberts lên P6 L23/ Ukawa vượt Gibernau lên P5 L24/ Nakano vượt Gibernau lên P6 L25/ Checa và Roberts vượt Gibernau lên P7 và P8  Kết quả cuộc đua (25 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 46:32.600 4 25 2  Alex Barros West Honda Pons +2.607 3 20 3  Loris Capirossi West Honda Pons +9.765 1 16 4  Norifumi Abe Antena Yamaha d’Antin +13.951 16 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Valencia-Sete Gibernau chiến thắng

Nhật ký MotoGP Valencia 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 12 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (220 điểm) 2/Biaggi (177 điểm) 3/Capirossi (147 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Rossi P3/ Nakano P7/ Roberts P11/ Barros P12/ Gibernau Diễn biến cuộc đua Checa xuất phát từ pitlane Xuất phát: Đường hơi ướt, Capirossi và Aoki ngã xe, bỏ cuộc Các xe chạy rất chậm Thứ tự: Rossi P1, Barros P2, Gibernau P3, Cardoso P4, Nakano P5, Biaggi P6, Roberts P7 L1/ Gibernau vượt Barros lên P2 Haga vượt Roberts, Nakano và Biaggi lên P5 L2/ Haga P5 ngã xe, bỏ cuộc Cardoso P4 ngã xe, tụt xuống cuối đoàn Checa lên P17 L4/ Do đường còn ướt mà chọn lốp khô nên các tay đua tiếp tục chạy rất chậm, chậm hơn cả khi chạy lốp mưa Gibernau mất lái, bị rơi xuống P5 Thứ tự: Rossi P1, Barros P2, Nakano P4, Gibernau P5, Criville P6, Roberts P7, Biaggi P8 L5/ Criville và Roberts vượt Nakano lên P4 và P5 Criville sau đó liên tục tấn công Gibernau Checa vượt lên P7 L7/ Gibernau và Criville sau đó liên tục tấn công và vượt Barros Criville bị ngã xe khi đang tranh chấp với Gibernau, phải bỏ cuộc Đường bắt đầu khô, các tay đua chọn lốp khô bắt đầu tăng tốc L8/ Gibernau vượt Rossi lên P1 L9/ Barros  và Roberts vượt Rossi lên P2 và P3 Thứ tự: Gibernau P1, Barros P2, Roberts P3, Rossi P4, Nakano P5, Checa P6 L12/ Checa vượt Nakano lên P5 L13/ Barros và Roberts vượt Gibernau lên P1 và P2 L15/ Checa vượt Rossi lên P4 L16/ Gibernau vượt Roberts lên P2 L17/ Gibernau vượt Barros lên P1 L19/ Jacque vượt Rossi lên P5 L21/ Barros vượt Gibernau lên P1 L23/ Ukawa vượt Rossi lên P6 L24/ Nakano và Abe vượt Rossi lên P7 và P8 L28/ Goorbergh và Biaggi vượt Rossi lên P9 và P10 L29/ Gibernau vượt Barros lên P1 Kết quả cuộc đua (30 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Sete Gibernau Telefónica Movistar Suzuki 54:39.391 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Bồ Đào Nha-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Bồ Đào Nha 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 11 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (195 điểm) 2/Biaggi (166 điểm) 3/Capirossi (127 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Capirossi P3/ Rossi P9/ McCoy Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Abe ngã xe làm cho Ukawa và Barros ngã theo. Cả 3 phải bỏ cuộc. Thứ tự: Biaggi P1, Goorbergh P2, Capirossi P3, Rossi P4, Roberts P5, McCoy P6 L2/ Capirossi và Rossi vượt Goorbergh lên P2 và P3 McCoy vượt Roberts lên P5 L3/ Rossi vượt cả Capirossi và Biaggi lên P1 L4/ Capirossi vượt Biaggi lên P2 McCoy vượt Goorbergh lên P4 Thứ tự: Rossi P1, Capirossi P2, Biaggi P3, McCoy P4, Goorbergh P5 L5/ Roberts tụt xuống P8 Haga vượt Checa lên P6 L6/ Haga vượt Goorbergh lên P5 L7/ Checa vượt Goorbergh lên P6 L12/ Checa vượt Haga lên P5 L22/ Biaggi bị ngã xe nên bị McCoy, Checa và Haga vượt, sau đó vẫn có thể chạy tiếp Thứ tự: Rossi P1, Capirossi P2, McCoy P3, Checa P4, Haga P5, Biaggi P6, Roberts P7 L26/ Haga P5 bị ngã xe phải bỏ cuộc Kết quả cuộc đua (26 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 47:25.357 3 25 2  Loris Capirossi West Honda Pons +1.756 2 20 3  Garry McCoy Red Bull Yamaha WCM +14.030 9 16 4  Carlos Checa Marlboro Yamaha Team +24.337 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Cộng hòa Séc-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 10 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (170 điểm) 2/Biaggi (160 điểm) 3/Capirossi (111 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Rossi P3/ Capirossi P8/ Criville Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn Thứ tự: Roberts P1, Biaggi P2, Rossi P3, Abe P4, Goorbergh P5, Capirossi p6, Criville P7 L2/ Criville và Checa vượt Capirossi và Goorbergh lên P5 và P6 Goorbergh sau đó liên tục bị vượt Biaggi vượt Roberts lên P1 L3/ McCoy vượt Capirossi và Checa lên P6 L4/ Rossi vượt Roberts lên P2 Thứ tự: Biaggi P1, Rossi P2, Roberts P3, Abe P4, Criville P5, McCoy P6, Capirossi P7 L9/ Capirossi vượt McCoy lên P6 L10/ Abe vượt Roberts lên P3 L12/ Criville vượt  Roberts lên P4 L13/ Biaggi P1 bị ngã xe, nên bị tụt sâu nhưng vẫn dựng xe chạy tiếp Thứ tự: Rossi P1, Abe P2, Criville P3, Roberts P4, Capirossi P5 L14/ Capirossi và McCoy vượt Roberts lên P4 và P5 L15/ Roberts P6 hư xe phải bỏ cuộc L18/ Ukawa vượt McCoy lên P5 L21/ Criville và Capirossi vượt Abe lên P2 và P3. Capirossi liên tục tấn công Criville nhưng bất thành Kết quả cuộc đua (22 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 45:01.044 2 25 2  Àlex Crivillé Repsol YPF Honda Team +3.374 8 20 3  Loris Capirossi West Honda Pons +3.767 3 16 4  Norifumi Abe Antena Yamaha d’Antin […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP nước Đức-Max Biaggi chiến thắng

Nhật ký MotoGP nước Đức 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 9 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (161 điểm) 2/Biaggi (135 điểm) 3/Capirossi (103 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Nakano P3/ Barros P4/ Checa Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Có tai nạn liên quan đến Aoki và Haslam Thứ tự: Biaggi P1, Checa P2, Abe P3, Barros P4, Roberts P5, Nagano P8, Rossi P12 L1/ Rossi lên P11 L2/ Nakano lên P7, Rossi lên P10 L3/ Nakano lên P6, Rossi lên P9 L4/ Rossi lên P8 L5/ Nakano vượt Roberts lên P5 L7/ Rossi bị Capirossi vượt, tụt xuống P9 L9/ Rossi vượt cả Jacque và Roberts lên P7 L11/ Nakano vượt Barros lên P4 L12/ Abe vượt Checa lên P2 Rossi vượt Capirossi lên P6 Thứ tự: Biaggi P1, Abe P2, Checa P3, Nakano P4, Barros P5, Rossi P6, Capirossi P7 L18/ Rossi vượt Barros lên P4 L20/ Capirossi vượt Barros lên P5 L21/ Capirossi vượt Rossi lên P4 Checa vượt Abe lên P2 Thứ tự: Biaggi P1, Checa P2, Abe P3, Nakano P4, Capirossi P5, Rossi P6, Barros P7, Jacque P8 L25/ Rossi bị Barros và Jacque vượt, bị tụt xuống P8 L26/ Capirossi bị Barros và Jacque vượt, tụt xuống P7 L29/ Nakano vượt Abe lên P3 Rossi vượt Capirossi lên P7 Kết quả cuộc đua (30 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Max Biaggi Marlboro Yamaha Team 43:36.983 1 25 2  Carlos Checa Marlboro Yamaha Team +3.249 4 20 3  Shinya Nakano Gauloises Yamaha Tech 3 +3.642 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP nước Anh-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP nước Anh 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 8 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (136 điểm) 2/Biaggi (115 điểm) 3/Capirossi (97 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Biaggi P2/ Capirossi P3/ Barros P11/ Rossi Diễn biến của cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn Thứ tự: Roberts P1, Biaggi P2, Capirossi P3, Nakano P4, Barros P5, Rossi P13 L1/ Barros vượt Nakano và Capirossi lên P3 Rossi vượt lên P11 L2/ Rossi vượt lên P9 L3/ Rossi vượt lên P8 L4/ Barros vượt Biaggi lên P2 Rossi vượt Checa lên P6 Thứ tự: Roberts P1, Barros P2, Biaggi P3, Capirossi P4, Jacque P5, Rossi P6 L6/ Rossi tấn công Jacque bất thành L8/ Rossi vượt Jacque lên P5 Barros tấn công Roberts bất thành bị Baggi vượt L9/ Rossi vượt Capirossi lên P4 Barros vượt lại Biaggi lên P2 L10/ Biaggi vượt Barros một lần nữa L11/ Cả Barros và Biaggi đều vượt Roberts Thứ tự: Biaggi P1, Barros P2, Roberts P3, Rossi P4, Capirossi P5 L12/ Rossi vượt Roberts lên P3 Roberts sau đó tiếp tục tụt xuống sâu L14/ Haga vượt Capirossi lên P4 L16/ Rossi vượt Barros lên P2 L18/ Rossi vượt Biaggi lên P1 L20/ Checa vượt Capirossi lên P5 Capirossi sau đó tiếp tục tụt xuống dưới cả Roberts Kết quả cuộc đua (30 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 46:53.349 11 25 2  Max Biaggi Marlboro Yamaha Team +1.794 1 20 3  Alex Barros […]

Nhật ký MotoGP 2001-TT Assen-Max Biaggi chiến thắng

Nhật ký Assen TT 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 7 của mùa giả -BXH: 1/Rossi (116 điểm) /Biaggi (90 điểm) 3/Capirossi (81 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Capirossi P2/ Biaggi P3/ Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn nào Thứ tự: Barros P1, Biaggi P2, Abe P3, Capirossi P4, Roberts P5, Checa P6, Rossi P7 L1/ Rossi vượt Checa và Roberts lên P5 Capirossi vượt Abe lên P3 L2/ Rossi vượt Abe lên P4 Roberts vượt Abe lên P5 Capirossi vượt cả Biaggi và Barros để lên P1 nhưng sau đó lại bị Baros vượt lại L3/ Abe P6 và Checa P7 ngã xe cùng một lúc Thứ tự: Barros P1, Capirossi P2, Biaggi P3, Rossi P4, Roberts P5, Criville P6 L4/ Capirossi vượt Barros lên P1 Criville P6 bị ngã xe L5/ Barros vượt Capirossi lên P1 Biaggi vượt Capirossi lên P2 L7/ Biaggi vượt Barros lên P1 Rossi tấn công Capirossi L9/ Capirossi vượt Barros lên P2 L10/ Rossi vượt Barros lên P3 L11/ Rossi vượt Capirossi lên P2 L12/ Nakano vượt Roberts lên P5 Thứ tự: Biaggi P1, Rossi P2, Capirossi P3, Barros P4, Nakano P5, Roberts P6 L15/ Rossi vượt Biaggi lên P1 nhưng sau đó bị vượt lại L16/ Cờ đỏ do trời mưa. Cuộc đua kết thúc sớm 5 vòng Kết quả cuộc đua Pos. Rider Team Laps Time/Retired Grid Points 1  Max Biaggi Marlboro Yamaha Team 15 30:56.346 2 25 2  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 15 +0.126 3 20 3  Loris Capirossi […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Catalunya-Valentino Rossi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Cataluyna 2001 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 6 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (91 điểm) 2/Biaggi (70 điểm) 3/Capirossi (65 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Rossi P2/ Nakano P3/ Capirossi P4/ Biaggi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn nào Thứ tự: Abe P1, Nakano P2, Capirossi P3, Barros P4, Roberts P5 Biaggi rơi xuống P8 Rossi rơi xuống P15 L1/ Abe cua rộng, bị Nakano, Capirossi và Barros vượt Rossi vượt lên P12 L2/ Capirossi vượt Nakano lên P1 Rossi vượt lên P10 L3/ Abe bị Roberts và Gibernau vượt Rossi vượt Biaggi lên P9 L4/ Roberts P4 bị ngã xe Biaggi vượt Rossi lên P8 L5/ Barros vượt Nakano lên P2 Barros P2 bị ngã xe Rossi vượt Biaggi và Abe lên P5 Thứ tự: Capirossi P1, Nakano P2, Gibernau P3, Ukawa P4, Rossi P5, Abe P6, Biaggi P7 L6/ Gibernau vượt Nakano lên P2 Rossi vượt Ukawa và Nakano lên P4 Biaggi vượt Abe lên P6 L9/ Biaggi bị Criville vượt, tụt xuống P7 L10/ Criville mất lái, tụt xuống P11 Rossi chiến với Gibernau L11/ Rossi vượt Gibernau lên P2 Abe vượt lên P4, trên Ukawa P5 và Biaggi P6. Còn Nakano tụt xuống P7 L13/ Rossi vượt Capirossi lên P1 Biaggi vượt Ukawa lên P5 Thứ tự: Rossi P1, Capirossi P2, Gibernau P3, Abe P4, Biaggi P5 L14/ Gibernau vượt Capirossi lên P2 L16/ Biaggi vượt Abe lên P4 L17/ Capirossi vượt Gibernau lên P2 L18/ Biaggi vượt Gibernau lên P3 L20/ Biaggi vượt Capirossi lên P2 L23/ Nakano vượt Abe lên P5 L25/ Nakano vượt Gibernau lên P4 Kết quả cuộc đua (25 vòng) Pos. Rider Team Time/Retired Grid Points 1  Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda 44:57.142 […]

Nhật ký MotoGP 2001-GP Italia-Alex Barros chiến thắng

Nhật ký MotoGP Italia 2001 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 5 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (91 điểm) 2/Abe (57 điểm) 3/Biaggi (54 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Rossi P2/ Roberts P3/ Capirossi P4/ Biaggi P5/ Barros Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn Thứ tự: Roberts P1, Capirossi P2, Biaggi P3, Rossi P4, Barros P5, Nakano P6 L1/ Criville và Ukawa vượt Nakano lên P6 và P7 L2/ Barros vượt Rossi lên P4 L3/ Biaggi vượt Capirossi và Roberts lên P1 Barros vượt Capirossi lên P3 Thứ tự: Biaggi P1, Roberts P2, Barros P3, Capirossi P4, Rossi P5, Criville P6, Ukawa P7 L4/ Capirossi chiến với Barros Roberts chiến với Biaggi Rossi chiến với Capirossi L5/ Roberts bị Barros, Capirossi và Rossi vượt, tụt xuống P5 L6/ Barros vượt Biaggi lên P1 Rossi vượt Capirossi lên P3 L7/ Trời đổ mưa, cuộc đua tạm dừng Kết quả Race-1: Biaggi P1, Barros P2, Rossi P3, Capirossi P4, Roberts P5, Criville P7, Aoki P16 Race-2 (đường ướt) Xuất phát:  Aoki mất lái lao ra ngoài nhưng không bị té Thứ tự: Barros P1, Biaggi P2, Roberts P3, Abe P4, Capirossi P7, Rossi P12, Aoki P13 L2/ Roberts vượt Biaggi và Barros lên P1 Aoki vượt Rossi lên P12 L3/ Barros vượt Roberts lên P1 Aoki vượt lên P10 L5/ Roberts vượt Barros lên P1 Aoki vượt lên P7 L7/ Abe vượt Biaggi lên P3 Aoki vượt Capirossi lên P5 Rossi vượt lên P10 L8/ Aoki vượt Biaggi lên P4 L9/ Capirossi vượt Biaggi lên P5 Rossi vượt lên P9 L10/ Abe vượt Roberts lên P1 Aoki sau đó vượt cả Barros và Roberts lên P2 Roberts còn bị cả Barros và Capirossi vượt Thứ tự: Abe P1, Aoki P2, Barros P3, Capirossi P4, Roberts P5, Rossi P9 L12/ Capirossi vượt Barros lên P3 L13/ Abe P1 bị ngã xe Thứ tự: Aoki P1, Capirossi P2, Barros P3, Roberts P4, Biaggi P5, Rossi P7 L14/ Roberts P4 bị ngã xe L15/ Barros vượt Capirossi lên P2 Rossi vượt cả Biaggi và Criville lên P4 L16/ Rossi vượt Capirossi lên P3 nhưng lại bị ngã xe Kết quả Race-2: Aoki P1, Barros P2, Capirossi P3 Kết quả chung cuộc: Barros P1, Capirossi P2, Biaggi P3 Kết quả cuộc đua […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • motogp 2001 - Thể thao tốc độ RSS