Dave Simmonds

Dave Simmonds (25/10/1939-23/10/1972) tay đua Moto người Anh. Từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc. Đó cũng là chiến thắng thể thức 500cc đầu tiên của xe Kawasaki

Dave Simmonds

Dave Simmonds (25/10/1939-23/10/1972) tay đua Moto người Anh. Từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc. Đó cũng là chiến thắng thể thức 500cc đầu tiên của xe Kawasaki

dave simmonds

Dave Simmonds

Dave Simmonds (25/10/1939-23/10/1972) tay đua Moto người Anh. Từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc. Đó cũng là chiến thắng thể thức 500cc đầu tiên của xe Kawasaki

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • dave simmonds - Thể thao tốc độ RSS