jorge kissling

Jorge Kissling

Tay đua MotoGP người Argentina (10/03/1940-28/04/1968) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jorge Kissling

Tay đua MotoGP người Argentina (10/03/1940-28/04/1968) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jorge Kissling

Tay đua MotoGP người Argentina (10/03/1940-28/04/1968) từng chiến thắng thể thức 500cc

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • jorge kissling - Thể thao tốc độ RSS