Valentino Rossi: Buon Natale

Cập nhật thông tin ngoài trường đua của Valentino Rossi trong năm 2021:

25/12/2020: Chúc mừng giáng sinh

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---